Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERIGT.

v

wijl de Eerwaarde colerus, in dien tijd Zeeraar der Westzaandamfche Gemeente der onveranderde Augsburgfche Belijdenisfe toegedaan, hem verder opleide. Door het onderwijs dier twee Geletterden, van welken hij altoos met de uiterfte hoogagting [prak, verkreeg hij, eene genoegzaame kennis van de Latijnfche, Griekfche Oosterfche en bijzonder der Hebreeuwfche fpraake: benevens welke hij, vervolgens, de Franfche, Engelfche en Hoogduitfche Taaien aanleerde.

In deezer voege toegerust vondt hij zich in ftaat, om zijne Kundigheden, in de gemelde Weetenfchappen, te befchaaven, te vermeerderen, en uittebreiden; te gelyk kreeg hij hier door aanleiding om, in de Letter- Oordeel- en Oudheidkunde, meer ervaarenis te bekomen; waar van hij zich, in 'i beoefenen der Heilige Bladeren, met zeer veel vlijts, bediende: terwijl hij tevens, hem deeze deur geopend zijnde, zich bevlijtigde, om de Kerklijke Historie, zo uit de oorfpronglyke Schriften, als uit laatero Schrijver en, naarflig na te fpeuren.

Omtrent één en twintig Jaaren oud zijnde deedt hij openbaare Belijdenis zijner omhelzinge van den Christlijken Godsdienst, en werd, onder deVereenigde Doogsgezinden te Westzaandam, met * 3 den

Sluiten