is toegevoegd aan je favorieten.

Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN HANUZEL,

(*) Feeier, fchrijf ik, want zommige Kooplieden kleeden zich volkomen in den trant der oude; Stijlen van Amfterdams Koopbeurs.

So® BESCHRIJVING dek

den, en de aandagt onzer Leezeren vestigden, kunnende eerste- tegen de laatstgemelde vergeleeken zijnde, niet wel misfen, wanneer Koophandel, Zeevaard, Fabrieken en Trafieken , welgaan , veel Gelds te winnen. Te deezer oorzaake is Welvaard en Rijkdom, gelijk de Plaatsbefchrijving heeft, uitge weezen, in deezen Oord, geen zeldzaamheid. Het zou mij gereed vallen hier voorbeelden op te haaien van Schatrijke Zaankameren; doch welvoeglijkheid verbiedt zulke blootliggingen.

Men zou veeier (*) eenvoudige Kleedij, (ik fpreek van de Mannen, want eene Zaankantfche Vrouw, op haar kostlijkst uitgedoscht, draagt niet zelden een fchat aan't lijf,) ziende geenzins denken den Man van zo veel Middelen te ontmoeten. Een buitenlandsch Heer ter Amfterdamfcke Koopbeurze komende vroeg na een Zaaniamfch&n Koopman, met wien hij zeer veele