is toegevoegd aan je favorieten.

Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3ö2 BESCHRIJVING der

AAN-

teeringen veel minder waren, algemeene? aan den Zaankant, dan heden. Veelen vaaren, bij het verloop des Handels, uit de Plaatsbefchrijving openbaar, nog wel van de opgezamelde Penningen der Voorvaderen. Aan eene menigte zouden wij te kort doen, indien wij hun van Verkwisting befchuldigden: over 't algemeen, de waarde zo des geërfden (*) als des ge*

won-

(*) Bij dit woord Geërfden fchiet mij eene bij* tonderbeld te binnen den Zaankanteren misfehien in een veel grooter maate eigen, dan anderen on-

tev Landgenooten te weeten eene flerke Zogt

'ot en eene onlosmaakelijke Verknogtheid aan de 3oederen der Voorouderen. Huizen, Huisraad, Klecieren , met één woord alles wat van deezen wel>er bezeten of gebruikt werd, heeft bij de meesen hunner,uit dien hoofde, eene bijzondere waarIe. Noode flapt men van 't Vaderlijk Huis af; a men vindt 'er (fchoon dit geval zeldzaam is,) lie 't zelve, met den meesten toeftel, in den ouden land bewaaren, fchoon het Huis niet bewoond vorde, of die, ter berginge des Voorouderlijken luisraads, een bijzonder Huis houden. Dit openbaar e verkoopen is de Zaankantfche Vrouwen zeer tegen e borst; wegfehenken komen zij veel gereeder se. Men pleeg bijkans nimmer Huisraad-

ver-