Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( "7 )

AANMERKINGEN.

(<?) Hy zoude flegt fpelen, zo hy den Boer uwer Koningin nam, wyl zulks het Paard uwer Koningin den uitgang verkende. Even zo flegt zoud gy fpelen als gy zynen Boer met den uwen naamt; want daar door zoud gy den Raadsheer zynes Konings eene bequaame plaats inruimen.

(ƒ) Hy valt den Boer van 't Paard uwer Koningin aan, in verwagting dat gy hem eene tree zult voortzetten. Gy doet egter beter dat gy hem onderfleund; want in geval gy hem voortzette, konde hy, als hy den Boer van 't Kasteel zyner Koningin twee treeden voortrukken liet, zynen aanval op uwe linkervleugel met goed gevolg formeeren,

(g) Hadde hy met dit Paard den Raadsheer uwer Koningin aangevallen, had gy geen omruiling van beide Hukken tegen elkander durven aangaan maar veel eer uwen Raadsheer te rug zetten en zyn Paard ook noodzaken om te rug te keeren.

(h) Wyl het Paard uwer Koningin niet uitkomen kan zonder in gevaar te raken om een Boer te verdubbelen of uwe Koningin in 't nauw te brengen Pzo moet gy u onmiddelyk van den Raadsheer zynes koning zoeken te bevryden.

(O Gy zet dit Paard om het met het Paard uwes Konings op de vierde ruit uwer Koningin te vereenigen , deze posten zyn in de tegenwoordige Helling de voordeeligfte die hy kan inneemen, ook is te bemerken , dat als men twee Paarden heeft, het zeer nodig is die in wisfelende gemeenfchap met elkander te brengen, en op zulke ruiten te zetten daar zy van de Boeren der party nog aan gevallen nog te rug gedreven kunnen worden.

(&; Hy zet dezen Boer om uw Centrum te verftrooijen; hy moet dus dezen Boer niet neemen,

O 5 12.

Sluiten