is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 204 )

Vlaams, te 'verkeer-gewaden met een Goudt Francs Croon in Spette.

12. 70. Roeden achter het Huis de drie Zwaantjes, Zuyd te Watergang en 'sHeeren Weg, Oost de Boomgaard van Popkensburg, en Noord 80 Roeden Achter-leen; met een Goude France Croon in Spetie. Hoede Achter-leenen oudtyds verkreegen wicriden en dat die diensten aan den Ambatchsheer verfchuldigd waren, hebben de Heeren van Wolphaartsdyk, in hun na deze adjlruSlwe Memorie gevoegd by hun tweede Remonjlrantie aan de Ed. Mog. Heeren Staaten van Zeeland bl. 28 aangewezen, en zich ten dien opzichte beroepen op de Keuren van Zeeland Cap. II. XVArtikel. Wanneer voorfchreeve Achter-leenen verfterven en op nieuws verheven worden, doet zulken vasfal den volgenden Eed: "Dat zweere ik N. N. den Heere van Popkensburg hou en getrouw te wezen, alle 'tgene by iemant tot fyne fchade ofte achterdeel bedacht , gedreycht, ofte aangegrepen zoude moghen worden tot mynder kennisle qommende, by ty ts te openbaren, hem te kennen te geuen, ende naer myn vermoghen te helpen wezen, ende voorts alles te doen, dat een getrou vasfal naer rechten, zynen Leenheer fchuldich ende 'gehouden is te doen."

Stt