is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 96 )

Men heeft reedts verhaald hoe de Heerfchappen, niet tegenftaande hunnen koop,en hoe zeer zy Richters waaren geweest van het eerfte kerkgebouw hier in wezen, echter dit Heerlyk Recht aan een överheerfchende Geestelykheid hebben moeten afftaan. Na de Reformatie en de omkeering der Lands Regeering, waaren de meefteHeerfchappen Roomschgezinden , en fommige volgden de zyde der Spanjaarden, die het hun zaak niet was, om hier in herftel te vorderen; de overigeHeerert der Hervorming toegedaan , zullen zig ont^ houden hebben een Recht te hereisfchen , dat zyn oorfprong uit het Roomfchebygeloof ontleend hadt, en nu met alle andere plechtighe^ den van 't Roomsch geloof behoorde verbannen te worden, altoos vinde niet, dat immer des wegen vertogen aan 's Lands Staaten zyn gedaan, en de Heerfchappen genieten hier geen andere voorrechten in het Kerkelyke, dan dat zy, even als andere Ambagtsheeren in Zeeland hooge Jurisdictie hebbende twee Gedeputeerden zenden in de Collegia qualificata, wanneer een Predikant of Schoolmeester en Voorzanger beroepen wordt, of anderzints zoodanige Kerkelyke vergadering vereischt plaats te hehben; gevolglyk is ghiften van kerken, een voorrecht dat de Heerfchappen in deze dagen' riiéts waardig is;

MïT'