Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2^9 )

foo fulkn die Heeren hebben eri tot eeuwigen daegen behouden alle hoer thienden , dat is dat thiende Lam eri den elfften Schooff, ende voirt de elffte mate van den lade dat in den ■Lande van Vosfemaer metter helpe Gods w; sfen fal". Voirt en fal men oock geen Darinck in den voirfz. Landen vuyt moeghen doen tot geenre tyt het en zy in wateringhen oft in hèyninghen fonder arch ende List. Voirt zoo zyn voerwaerde dat alle die gene die dit voirfz. Landt fullen helpen becostighen ende bedycken , ende oick alle die gene die in dit voirfz. Landt woonachtich wefen fullen en heur naecomelingen tot eeuwighen daegen , hebben ende gebruyeken fullen alle alfulcke preuiïegien eri vryheden als hen aencomen moeghen als onderfsten van al fulcken Handvesten', vryheden ende preuilegien als die Graeffelycheit vfz. den Heeren van Vosfemaer en den Inwoenlingen van Vosfemaer gegeueri heeft en 'hier naer van woerde te woerde gefcreuen ftaet. ^

Willem by d genaden Gods Palsgraue op den Ryn, Hertoge van Beyeren, Graue van Henegouwen , van Hollandt van Zeelandt, en Heere ' van Vrieslandt. Doen condt allen luyden dat wy vuytgegeuen eri vercocht hebben vuyt. geuen en vercoopen midts defen brieue onfe b p 3 lieu-

Sluiten