Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(24)

Hadt onzen Heer Wolferd Ao. 1302 heg genoegen, zynen Broeder ,Frank van Borsfele, te zien huwen met Eleonora, dochter en erft genaame van Fredrik van Zaylen, (misfchien in een tweede Huwelyk, alzoo men hier vooren aag, dat dees Heer Frank gehuwd is geweest met Aiyd van Ellewoutsdyk) waar door de Heerlykheidvan Zuylen in het Huys van Borsfele overging {hy. het volgende jaar 1303 deedthy ne Heerlyüheid Vere, het tonneel des Oorlog* ■worden, Het was op het einde van April dezes jaars dat de Vlaamingen met hunne vloot eene landing willende doen in Walcheren, van de Zeeuwfche vloot onder bevel van Joneneer Willem va» Henegouwen pevolgd , en by of omtrend Vere twee onderfcheidene allerhevigfte gerechten syn voorgevallen, die ten nadeel Tan s'Graaven even genoemden zoon fchynen uitgevallen tè zyn, om dat die na Middelburg ( week, en daar terftond belegerd wefdt 0> oi de Veerfche Heer Wo.ferd aan deze Battailles deel hadt, en welke zydehy histdt, wordt by den Heer Wagenaar wel niet gemeld; maar Matheus Vosfius , zegt uitdruklyk ja , dat hy 55101 by de Vlaamingen bevondt, en dat de Burgera

(Jf) Kabinet derNederl.enKieeff.Oudh.engefch, f P bl. 251, CJ) Vadert, Hift, Iü. O. bl. 153—i5&".

Sluiten