Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een maeeht verbeden om hem te trouwen ende Myn Heer dede gratie; ter cautie van de welcke hy hadde by compofitie . . . viij Schell. ij Gr." Het was in de maand Juni deszelfde jaars 1489, dat de Roomsch Koning Maximiliaan, ter bede en gunste van Keer Filips, de onderzaten Ingezetenen ende Imvooners der Stedf ende Heerlykhcid van Vtre en andere Heerlykbeden en Ambachten voornoemde Heer in Zeeland'toebehoor-ende, vergeeft en kvvytfchelt, al het geen zy misdaan hadden, met leeftocht, koopman:jhap en andere handelingen te voeren en dryven met " onfen Rebellen ende ouerhorigen onderfaten van Vlaendren, Brabant, Ilauant ende hunne adherenten."

Waren deze Landen jammerlyk door inwendige beroerten verdeeld; gevoelde Zeeland beurtelings de fchokken die het zelve door de Hoékfché en Kabeljauwfche tweefpalt, en ook door de Viaamfche onlusten werden aangebragt; zoo werdt de maat van rampen eerst vervuld , toen dc Roomsch Koning Maxknilaan op naam van zyn Zoon Filips de Munt verlaagde, zonder bewilliging der Staaten. Men heeft reeds aangemerkt hoe gevaarlyken hachlykhet is in het Munt-wezen verandering te brengen (i) • maar Je Vorsten kennen dikwerf geen regels,

Dï Heeren van Vere uit den Huize van Borsfele

bi. 16.

Sluiten