is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Qar vry door d' Oceaan nw Lyk; word' voórtgedreeteri j Uw zwervend rif zy 't aas van't fchuylend roofgediert j Keen aardfche luister kan den glans te booveri ftreeven Der eedele Gloriekroon , die reeds uw fchedel fiert.

Geplaatst by 't Englendom , in 's Hemels blyde Zaaien , F Kómt telkens, als om ftryd, een' reine maagden floer llan U den blyden groet der Moedermaagd herhaalen, I Die U en Leliën en Roozen brengen doe». i|irlier by voegt elke Maagd een krans van frisfchè bloemen i t DoormengdmetCasfieenmetgeur'ge Rosmaryn, «Gedachtig, hoe zy U haar deugden hoorden roemen j En, toen Ge op aarde waart, door U bewierookt zyn. ljy geeft haar kus op kus, zy geeven U dien weder i f Daar eik in zuivere min en reine liefde blaaki,

3y vleit U in den fchaüw van Edens bosfen neder: — V Ikzwyg, 't geen verder daar uw' Zaligheid volmaakt» 1 ikn waarom zoudt Gy niet voor uw godvrugtig poogen,

In 't dichten van een Hof, der Moedermaagd gewyd , |[n*t Hemelsch Paradys die vreugd nu fmaaken moogen , I Die U van ramp en leed, in eeuwigheid, bevryd. —

Wat kan 't dan, myn Gruteer! U in dien heilflaat krenken \ '' 'tZy de Aarde, 'tzy de Zee uw overfchot bedekt, I Door Hem, die U, uit ftof, het aanzyn konde fchenken ; I Zal ook dat ftoflyk deel eens worden opgewekt.

L,eef, tot het hoogst Geluk, om uwe deugd, verheevenj Leef! dierbre Vader, Leef! en wraak myn zangen nieïj

Dan zal uw naam en lof ook in die zangen leeven, Dan is, al wat ik zing, voorU een dankbaar lied»

w'"

it, ; . ....