Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 231 >

de verpachtinge van de gemeene middelen binnen de Stede van Tholen, deur last der E. Heeren Staten slants en Graeffelickheyts van Zeelandt, in dato den xj Martij 1603. hem lieden by den Secretaris der voorfz. Stede van Tholen gerapporteert; hebben hen geinformeert op den inhouden van de poinéten in de Requeste by die van Romerswael ouergedient vervatet, ende naer oculaire infpectie, hebben bevonden den Zuytdyck en Westdyck aldaer ter lenéte van ontrent een hondert vyftthien roeden bouen de fteenen in den hals

' lancx deure groote reparatie te vereysfchen; het welck by eftiraatie wel costen fal negen Carolus guldens de roede, bedragende twee hondert vyff en twintichponden groote vlaems, bouen het gluy daer toe noodish ende 't verleggen van den fteen by eftimatie 't zestich pon-

■ den groote vlaems.

Nog het Oostdycxken vereyscht gerepareert te zyn van buytten, bouen in den hals ende van binnen, jegens den fiach van 't moei- oft fpuywater, ter lenckte van ontrent veertich roeden, daer voren geraempt veertich ponden grooten vlaems, maeckende. 't famen met de wereken aen Zuyt- en Westdyck drye hondert vyff en twintich ponden grooten vlaems,

Jpe voornoemde Gecommitteerde meynen P 5 nQOi

Sluiten