Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<: )

■ fleert (ouden zyn, ende gefrustreett van des fy tot noch 'toe binnen de hauene ende Stad van der Veer, nopen'dè den ladene ende cntladene gewoenlic zyn geweesc van doene; ende want defe materie niet alleene en raeft den Ambachte van den Scipluyden maer meer den coop* üeden als visch-coopers4 huyuetters en meer anderen, die mids den differente van den Scipluyden in beyde zyden zeer qualicken geriefft ende verfcot worden, in verachteringhe ende tegen den weluaer't van der coopmanfcap, dair elck wel toehoirt om 't gemeyn proffyc te vorderen inne te verfiene naer zyn vermogen: Soe fcryuen wy daeromme aen den zeluen uwen eerbaerheden verfueken zeer eernltelick ende begheren, dat V ghelieue, omme de goede oude vrientfcap die tusfchen de Steden van Mechelen ende van der Veer geweest es 't onderhoudene, twee oft drie notabile perfoenen hen der materie verftaende, hier by ons te feyndene, ten redelicken coste van den voirfz. verthoenderen , omme da izelue materie famen met hen luyden te communiceren. Wy hopen ons zonder eenighen twyffel zoo dair inne ta voeghene ende partien zoo teinducerea, dat fe van allen ■hueren differenten in der redelicheyt zelen redenen heb» ben te vreden 't fyne en te bedanckene, 't welc by defer manieren foude moggen gefchien ten minsten coste, begerende daer omme al noch, dat uwe eerbaerheden hier aff in egheenen gebrek en willen zyn, ende voirt's hier op mitten bringher van defen, uwen befcreuen andwoirde, op dat wy ons dair naer moghen weten te reguleren, ' ende fult ons fonderlinghe vrientfcap bewyfen, die wy in gelyckenoft meerderen faickeu gheerne't uwerts zelen bekennen God te helpe, die V Eerbare Wyfe byfondere geminde Vrienden gefpare in falicheden. Gefcreuen den xiiijen dach in Nouembri anno xvc. xviij.

Com.

Sluiten