is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 447 )

der Zee benemen, ende zyn ouerfulcx bereyt 't felue dia' ónfe te interdiceren, gelyck wy voor date van de receptie uwer voorfz. Misfiue gedaen hebben duer die wy eenige clachte daer van vernomen hadden. Ende belangende d'ander poinct van dat wy den voorfz. Adriaen Lieïiensfz. zouden gerefufeert hébben expeditie van Juftitie, en zai 't felue nemmermeer metter waerheyt blycken,nemaer is 't felue by de verthoenders der voorfz. Requeste verdicht, verfiert en contrarie de waerheyt V lieden te kennen gegeuen, want wy nyet gewent en zyn yemant Juftitie te weygcrcn, ende en bevinden ons daer inne nyet weynich gegraueert en te nagefproken, nyet zoo zeer in regard van de verthoonders der voorfz. Requeste, als in regard van V lieden die, ende de Dekens van eene tele quele certificatie prefupponeert't felue waarachtich te wefen , het weicke wy genouch connen afnemen ende bemercken vut het leste van uwe voorfz. Misfiue alwaerghy Heden (ingevaüe van egheene expeditie van Juftitie, die wy noyt yemant geweygert hebben) ons dreecht voor hooger Rechters te dier oorfake te betrecken, omme V lieden daer ouer te doleren. Voorwaer wy hadden wei verhoopt dat ghy luyden, oock Rechters zynde, hoorende eenige dachten 't onfen laste daer op nyet en zoude disponeren ofteoordeelen,zonderalvoren onfe deffencien daer op gehoort te hebben, het welck men zyne Vyanden nyet en behoort te weygeren veel min ons die in alle eendracht begeren te Ieuen: Ende op dat wy de zaken nodï nader mochten commen is ons begeren an uwer Eerf. dar, V belieue in faueur van der Juftitie ons ouer te feynden de voorfz. certificatie daer by het Vlieden gebleke zoude*wefen dat wy yemant geweygert zouden hebben recht te adrainiftreren, ofte ten miniten copie auétenticque der ieluer certificatie, op dat degene dieiu defen tebefchul-

di-