Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£33)

ï£/?:>aan den Magiftraat aldaar ingediend,ge-3 bleken is, dat op de meeste Dorpen dezes EilandsRhetorie-kamers waren geweest, daar de verzoekers zig daarin onder anderen laten hooren: Endevcortszoo effer qualyck een Dorp in Zuytbeuelant da er een camer van Rethoricd ïn effen es, of zy fyn begift faeriïcks van haeren Ambachts Heer met luttel of veele: Dus, fupplieeren wy enz.

Men ondervond wel haast, dat, was het Graaflyk Juk ten halfe afgefmeten, en een ander naauwlyks ontdoken, men ook zorgen móest, om de dierbare panden van Vryheid en Godsdienst door krachtige middelen te bewaren , en allen vyandelyken aanval van buiten te kunnen afweeren; waarom,ten jare 1585,de Graaf van Hohenloo, daartoe gemachtigd van Prince mauritz enden Raad van Staten, de verfterking van dit Eiland ter hand nam, en op advis van dert Ingenieur Piet er Timmermans, noodig agtte, dat eene Sterkte werdt gelegd op '/ hooft van deParochie van Weerde, en een ander omtrent Cattendyck op de Sluys van Wytvliet, tegen dit laatfte Werden veele vertogen gedaan; de Staten van Zeeland deeden daar onderzoek op, en na dat 'erveele overwegingen en zwarigheden gemaakt waren, kwam de ver** flerking dezes Eilands daarop uit, dat de Stad Goes alleen zoude verzekerd worden, door L Stuk. G haar

Sluiten