Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 47-?

aant Admiraal Hermartus tViltfchut , op dé Hont en by Saftinge geplaatst, de zekerheid van dit Eiland uit; terwyl een Corps van wel 5000 man, zoo Kavalerie, Infanterie als Artillerie, van binnen waakzaam was op landingen en aanvallen: of de fchikkingen, ter behoudenis van Zuidbeveland toen gemaakt, in alles met goede krygsregelen overeenftemden, is niet noodig hier te onderzoeken, veel min open te leggen, zoo als ook niet, wat ter hand te nemen ware, zoude deze Oord in 't vervolg te beveiligen zyn, daar ik zulks eens opzettelykdeed, of het 'teenigertyd van nut konde wezen; even zoo gaat men voorby, alles wat konde bygebragt worden, rakende het zoogenaamde Fort op Batb, onlangs na de onlusten met wylenKeizerjosephus den II.,gebouwd, met hetgeen daartoe behoort: het eene en ander is buiten myn gevormd plan; Ik meena vooreenen weetgierigenter verdere nafporinggenoeg aangaande het gefchiedkundige van dit beroemd Land te hebben gezegd, en keere tot de oudheid, daar wy van afgeweken waren terug.

Voor dat de fchrikkelyke Vloeden der xvr Eeuw, en de tachtigjarige Oorlog hier verwoestingen aanbragten, was dit Land als doorzaaid met Ridder Hoffteden,mindere Adelyke Huizen , en een ongeloofiyk aantal van hoogen

en

Sluiten