is toegevoegd aan je favorieten.

Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(9'0

aanhierkelyke grootte van 9023 genieten s4 roeden,nochtans maken Reigersberg,Boxhor» én Smallegange daar naauwlyks gewag van; ook nebbe ik in mieris Charterboeken geen brieven daarvan gevonden; evenwel zal zulk eene uitgeftrekte heerfchappy buiten twyfel van Dorp en Kerk voorzien zyn geweest, welke in 't geestelyke behoorden onder 't Bisdom van Utrecht, en tot hetDekenfchap van Zuidbeveland (c)-

Het Adelyk gedacht dat hiervan in wezen is niet zoo onbekend, als de Heer Te Water in de Voorr. van het Hoogadel. en Adelr. Zeel. bl. 51. wil, terwyl men daarvan aantreft Gillis van Couvoerve, die in 't jaar 1469 leefde, als uit deszelfs brief aan Heer Hendrik van Borsfele van Vere,te vinden in debefchryving der Heeren van Vere uit den Huïze van Borsfele bl. 143, blykende is. Hy, die zig te Gent onthield, zal daar zyn gedacht voortgeplantnebbe. Ten jare 1550, was Adriaen Jansz. van Coawerve, gecommitteerde Bailliu van Poortvliet; voorts vinde ik, dat Jan Jansz. van Couwerve in 't jaar 1569, aan de Heerfehappenvan Vosfemeer, 17 gemeten Lands verkogt, Waarop vervolgens het Dorp van Nieuw-Vosfemeer is gedicht geworden, len fcse 1594, verzogten de Voogden der Kindej ' ren

O) Boxh. op Reigersb. I. D. bl. 92.-