Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C3)

indien deeze bereekening juist is, een omtrek van byna acht uuren gaans uit (a). Het bevatte in den jaare 1753. aan fchotbaare landen 25270 gemeten, 49 roeden (b). Byna dezelfde groote welke het in den jaare 1641 had, wanneer de C. penning betaald werd van 25243 gemeten 169! roeden (c). Ten opzichte van de gedaante is het langwerpig rond; want de grootfte lengte van de Stad Tholen, tot het Veer van Stavenisfe noord-west aan gemeten, badraagt ruim drie uuren, dewyl daarentegen de breete van het Veer van Goris-hoek tot het uiterfie der nieuwe Polder van Vrybergen anderhalf uur gaans beloopen zal.

Het Eiland ontleent deszelfs naam van dei Stad, op het zelve geleegen, die al vroegtydig tot de Staats-Jeden van het Zeeuwsch Gewest behoorende,het zelve zynen naam mededeelde; het geen men nu voor het Land van Tholen houdt, waaren eertyds vier Eilandjes, welke door aandyking tot één zyn gebragt, zynde het eerst bekende een klein gedeelte van hetzelve, hedendaagsch noch het Oude-Land genaamd, 't geen men zegt, dat reeds in Ao. 850. is begonnen bedykt te worden (d). Mag;

men

O») D. H. DantuH Waterbefcbr. der Vereen. Nederl. •bl 151 en 152.

(£) Tegen w. Sr. v. Zeel. II. D. bl. 567. f O B°xh. op Reigersb. I. D. bl. 50. (d) Tegenvv. St. v. Zee). II. D. bJ. 536 en 537. A 2

Sluiten