is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 19 )

Dit Land, of het eigentlyke Schouwen heeft een wapenichild, zynde een Meerman en Meer-wyf, dobberende op blaauwe en zilvere zee-baaren,terwyl het veld goud is; even zoo als het in de wapen-kaart der Heerlykheden Beoosten-fchelde in Smalleganges Chro-, nyk is afgebeeldt; zeer waarfchynlyk is het eerst aangenomen, toen het Dyk-beftuur hier een regelmatige gedaante kreeg, en het Collegie van Heemraden aanvang heefc genomen: wyl men geen gift van eenig Vorst of Graaf daar van heeft aangeteekend gevonden; zy hadden een zegel noodig, en moesten hunne uitgevaardigde bevelen een teeken dragen; geen wonder dan, dat men 200 een blyk van gezach en achtbaarheid ter hand nam, zeker onder medewerking en goedkeuring des Stadhouders en Rentmeesters• Generaal; de uitbeelding des wapenfchilds is zeer toepasfelyk op de omftandigheden dezes Lands, gelyk dfc meesten zinfpeelende op naamen, weinig geacht worden van overoude herkomst te wezen, of vorstelyke giften te zyn.

Weinige voorrechten heeft het Lsnd van Schouwen den Graven re danken, en die,welke op te noemen ftaan, kunnen in een ftrikten zin nog maar op het eigentlyke Schouwen toegepast worden, zonder dat de annexe en aangedykte Landen daar aan kunnen geagt worden deel te hebben. Onder die kwam ons eerst voor het verlof, 't welk hertog willem van Beyeren aan de Schouten des Lands geeft, om B % al;