Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 54)

reikten ,en door welken wy dus in (laat!zyn om een meer aan een gefchakeld verhaal te doen van merkwaardige gebeurtenisfen.

Het jaar 1503- deed zig hier vooral gevoelen , door de inlegering van Spaansch krygs* volk, 't welk de komst van hunnen Vorst Frx,ip van Oostenryk nu Koning van Kastilie afwagtte, en hem verzeilen moest, wanneer hy bezit van de hem aangeërfde kroon zoude gaan nemen: men weet, wat last het is, en hoe drukkend voor den Landzaat, als vreemde krygers moeten gehuisvest en bezorgd worden; de gebeurtenisfen van onze dagen leveren deswegen jtafereelen op, wier ontdekking het nagellagt ftaat te ontwikkelen, Deze overlast duurde tot den aanvang des jaars 1506, wanneer gemelde Vorst, met zyne benden de zeereis aanving, en een Zierikzeesch Scheeps-bevelhebber Jacob Corneliszoon- de Huybert de eer genoot op zyn Schip de Juliaan den Koning over te voeren,en van denzelven om betoonde wakkerheid tot den Adelftand is verheven. Had Schouwen baldadige Spanjaards te onderhouden gehadt, deszelfs last wierd nog verzwaard, door de noodzakelykheid van op den 1505. een Inlage te moeten belleden tot Zuytkerke, lang 449! roeden, die in zyn fate was 8 roeden 9 voeten , de hoogte had van 16 voeten, eneenekruine van 14f voeten breed. Het Zeeuwsch Gewest van den Gelderfchen kryg geene aandoening hebbende, zal het aan geene Beden gemangeld hebben om dien te fter-

ken|

Sluiten