Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arbeyt eadé loon als men rekent elcx xij fchellinghetfc iij.

Item tn 't vyftendeel van Kerckweruen fullen Wezetï vyff gezwoerenen ofte zeuen goede mannen gegoët ia dat zelfden vyftendeel viij fcbellinghen voor haete» arbeyt.

Hij.

Item in 't vyftendeel van Zuytlant Zullen" wezen vyflf gezwoerenen ofte zeuen goede mannen binnen den zelfden vyftendeelen gegoedt, ende zullen hebben elcx vqor huerefl arbeyt viij fehellinghen als ment rekent. V.

Ende Voort wes ghelden dat mert rekent om den arbeyders daer met te betaelen, dat fal men condigen ende in 't gebot Heken; en wye den penningen ten minflen costen in goederen wil die zal men 't geuen, dieg zal hy goede borghe fetten daer 't gemeen lant wef aen gehouden zal wezen , omme den arb.eydersvolcomelick betaelt te werdene.

vjv

Ende willen niet dat binnen nn'sfèn Landen van ScÊoü* ven enich vrylant wezen zal in yemants ambocht daer enick' . . . heerfcop proffiten of op bueren der Dyckaygen aengaende, maer men zal den Dyck daer mede ver. eaeuelen ende deelên, endè alle oncósten der Dyckaetgeii aengaende daer mede rekenengelyck men vp andere gemeier doet in ,t lant van Schouwen gelegen.

Ende men zal oick om oirbaér ons voirfz. Lams alle gemeene ende Róë Dyckeu in 't voirfz. Lant gelegen. Caeuelen ende Deelen ende den Lantman daer vp brenghen gelyck dat cnftuymelick es, wes men tot enigheu oirbaer cauelen mach, ende dat by den breetftea faatluyden in elck vyftendeel,'

Oick

Sluiten