is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( z6z )

wt toe dat hy die boete betaelt fal hebben, xxxj.

Soo wie Schepenen lachten in gebanne Vierfchare, alfo dickwüs als hy 't doet fo verbeurt hy thien fchelL jegens elcke Schepene, elcker werve fal hy 't boeten en den Rechter foo veele als alle Schepenen, ende die Heere thien pont.

xxxij.

Soo wanneer onfen Bailliu ofte Schoiitete yemandt daechde Sondaechs onder de Kercke van twistelicke 2aken op eenen dach in de weke 'te rechte te ftane, waert dat hy niet en quame, hem en lettende zyns o. penbaer, fo fal hy alle boeten gelden als den Bailliu ofte Schoute eysfchende es, endeden Heere thien pont van ongehoorfaemhede.

xxxiij.

Soo wie een ander mans eet lachten in ghebanner Vierfchare ofte den anderen lachten verbeurt xxvij fihell. jegens den Man.

xxxiiij.

Een wettachtich man die eenen anderen bedragen fal die fal zweeren eenen eedt voor Schepenen dat hy de waerheyt van dat men hem vragen fal, fa Heggen op dien tyt endeby den eedt mach hy oorkondfchap feggen.

XXXV.

Soo wie eenen onrechten aenvanck doet verbeurt thien pont tegens die Heere, ende xxvij fchell. tegens den genen daer hy den onrechten aenvanck aen gedaen heeft, dat's te weten die fyn hant aen yemant anders goet flaet fonder oorloff.

xxxvj.

Soo wie den anderen blamelick efte onftandelicke fevten opfecht ende leelicke woorden zynder eeren f aen-