is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m ZAAKENVAN

Znj°m dl1?and aan het werk te flaarj> en een zaak van dat aanbelang , en zonder dewelke geen Zeeman

dnS 5" *™ ' fflet 6ene g0ede ^cutie te vol-

Wy zyn dan van gedagten , Hoog Mog. Heeren

S'k-TV'0? veel zulks n°S ni" zoude mogen zvn gefchied, Copie van alle de Rapporten, Plans en BeRekken van de voorzeide Commisfie , mitsgaders zoodanige andere Plan. als door de CoOtg^M^ hteit met opzigte tot de Havenen , Dokken en Va». ^„"TV^un 5esfort' als n°S wouden kunnen worden gefuppediteerd : zouden behooren te worden ge-

Holtod 7wtJ?T/tZaten,™ de ftoviSv'an Holland en Westfriesland, van Zeeland, en van Vries, land, en met relatie tot de Haven van Delfzv" aan

lYk Vve?zoeekPrOVintiH ™J5tad La"de> ™?fa&anS n^llSÈ,^éfnmaaJ' gePenetreerd van de tpn in di y h-eid, d,er zaake» de voornoemde Rapporze^" f1D beb0°rlyke confideratie te neemen fdeItZ L18 h" nood' yder voor 200 veel hun aangaat, vlrhJï,- " examineeren> en fuccesfivelyk zoodanige verbeeteringen te laaten aanvangen en voltooyen , als

w,<£ l3ng der Marine van de" Staat, overeen.

re Adliïfr Zyn; r en dat' vermits aan de" Hei re Admiraal-Generaal, en den Raad ter Admiraliteit, dat is aan de generaale directie in der tyd , allezints behoord te worden overgelaten, om van de Havens Vaarwateren Dokken en Zeegaaten, dat gebruik voor 's Lands Schepen van Oorlog te maken, Is voor den dienst ter Zee meest dienfiig zou worden geoordeeld , Hoogstdezelve zou behooren te worden verzogt en ook aan deezen Raad ter Admiraliteit gerecommandeerd, om met opzigte van de verbeeteringen, welken mt hoofde van de voorgemelde Plans en Rapporten , in deezen ofte geenen Oord, zouden behooren te wor'

vïn Han£7anien nftE .vo.lbra2t> a»n de Heeren Staatén van de relpeftive Provintien, wien de zaak zoude mogen concerneeren, dien aangaande in der tyd de nodige Propofitien en aandrangen te doen , zoo als tot zen V°° eve °°Smerk meest dienltig zouden vvee-

Wy