is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. 195

Wy zyn meede van begrip, dat om de veranderin. gen welken zig in de Zeegaaten deezer Landen van tvd tot tyd doen befpeuren , gade te liaan, en by tyds de nodige voorzieningen te maken: het ten uiterften dienitig zoude zyn , dat een Commisfie van kundige Officiers en Ingenieurs tot de Hifpectie van de Z*egaa. ten van tyd tot tyd wierd gecommitteerd; en dat de zorge daar van meede aan den voornoemde Raad behoorde te worden aanbevolen, en de behandeling daar van aan denzelven overgelaten. ——- .

En dat zoo ook, aangezien de Loodfen in de Fro* vintie van Holland, altaar Haan onder het beftier van het Collegie van de Pilorage , en zy in zommige opzigten meerder onderwerping aan de Admiraliteit zouden behoren te hebben ; aan denzelven Raad meede zoude worden overgelaaten, om ook daar omtrent aan het Collegie van de Pdotage zoodanige Propofitien te doen en fchikkingen voor te liaan , als ten meelten nutte, gezamentlyk oirbaar zoude kunnen worden geoordeeld. -

Wy hebben nog maar een gedeelte van onzen last volbragt , Hoog Mogende Heeren! aangezien de provifioneele voordragt dezer Memorie tot dus verre meerder heeft gelopen over het beftier en eenige verbeeteringen van het Wezen van de Zee,dan wel over „de generaale deferfie te Water, mitsgaders over het beramen der middelen, welken, gefchikt naar de Finanneele vermogens van 't Bondgenooticiiap in het generaal, en van yder der Bondgenooten in het byzonder, daar toe in Vredens tyd op een bedendigen voet gereguleerd, en door het brengen van permanente posten op den Staat van Oorlog geconftateerd en vastgetteld zouden behoren te worden," gelyk de teneur is van Uw Hoog Mog. Refolutie van den 4 May 1785- , . ,

En voorzeker, zal eene Marine aan de eindens, waar toe zy is gedestineert , voldoen ; zoo zal het vooral noodzakelyk zyn, dat de Bondgenoten, op een regulieren voet zamenlopen tor de middelen, met alleen om dezelve éénmaal in behoorlvken Haat te brengen; maar ook om dezelve op zoodanigen vasten voet te houden, a dat