Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. 231

zvn geopperd, toen wy hetzelve opzettelylc by de hand TJen , en 'bevorens wy een algemeer- yondbe»nad doriten té bepaalen, waar uit wy beseffen , dat deeze geheele Materie behoord te worden befchouwd, en c welk in de behandeling van dien zal moeten boven dryven ; wy meenen de verpligting voor ieder der JJondgenooten , om met eenpaarige ichouderen de algemeene lasten van de Unie te helpen dragen ; en zelfs mt liefde voor 't algemeen welzyn, thans zoodanige opot. feringen te doen, waar van de weigering uit hooide der omltandigheeden van den voorleeden tyd mislchien eenige verfchooning zoude kunnen verdienen. Niet dat wy voor ons zeiven een oogenbhk hebben gehanteerd, om iets anders, dat het genieën belang tot het doelwit van onze gantlche werkzaamheid te m aken ; ofte dat wy ook een oogenblik hebben wi l n afgaan van 't geene ons beltendig aan het hart heeft geleegen, te weeten, de bevordering van de onderlinge harmonie en het confolideeren van de principes van de Unie: maar wy waren, ieder van ons, te wel bekend met de denkwyze van de Heeren Staaten onze refpeftive Principaalen omtrent het werk der Con enten om niet met alle attentie, te overweegen de zwaTheedTn" welken op dat ftuk, en waar by zoo veele millioenen waren gemengd, te berde zouden worden

geSers~waren de gedragen Confenten in de geconcludeerde Petitiën, zeer verfchillende; — zommigeFrovintien hadden maar tot een zeekere hoogte geconlenteerd ; anderen , voor zoo verre by het Collegie ter

! Admiraliteit in hunnen boezem refideerende , zoude worden aangebouwd ofte geëquipeert; andere wederom alleenlyk tot een zeeker aandeel van hunnen Proyintia-

i le Quote; — en, met opzigte tot zoodanige Petitiën, wehte ter Vergaadering van Uw Hoog Mogende, door het uitllel van een of ander der Bondgenooten , niet hadden kunnen worden ter Condulie gebragt, ontftond 'er , buiten en behalven de verhaalde zwarigheeden nog deeze , dat zommige Provintien , hoe zeer haar Confent in de gedaane Petitiën hebbende gedraagen zig tot geene betaaling verpligt reekenden, voor en al P 4

Sluiten