Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. 15

judicature van den Raad ter Admiraliteit ; mitsgaders aan alle zoodanige Reglementen , Inftruciien ofte Artikelen , op het voorfz. Stuk bereids gemaakt ofte nog te maaken, De iaatfle inftr. op het als tot meelten dienfte van den Lan- ftuk der coramiiQe-Vaarde is, of zou mogen worden geoor- %\!s van den 12 deeld te behooren.

Art. 14.

En op dat de Equipagien, die by Vergeiykt Art. 38 en den Landen zullen worden gedaan, 4° Inftr- 1597. met al het geene daar van depert- mftTis^voor^e^ deerd, ten minden kosten bezorgd, coii. en den Lande by goede en getrouwe * opzigt niet verkort en worde : zullen de Raaden vooifz. met voorkennis en goedvinden van den Heere Admiraal-Generaal, een Opper-, en zoo veel meerdere Équipage-meelters aanftellen , en tot alzulke plaatfen , als tot volkomen bedieningen van den navolgenden Artikel vervat, nodig,' en den Lande dienftig zal wezen. —- En alzoo aan de getrouwigheid , naarftigheid en goed devoir van de voorfz. Équipage-meelters, den Lande zeer veel is gelegen, zullen de Raaden voorfz. agt neemen , dat dezelven hunne Officien, met alle zorgvuldigheid, naarftigheid en getrouwigheid , volgens derzelver InRruftie bereids gemaakt, ofte nog te maaken, bedienen; — en indien zy eenig gebrek daar in zouden bevinden , in de beste maniere daar in terftond voorzien.

B $ Art.

Sluiten