is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [....] 1780.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG.

85

Art. j.

Dat wanneer over het aanneemen en engageeren van een Burgerlyk Perfoon, tüsfchen zoo een Perfoon of deszelfs Ouders, Voogden of Bloedverwanten , of anderen , en den geenen welke mogt fustineeren hem aangenomen te hebben , ofte voor wien men mogte fustineeren dezelven aangenomen te zyn , disput mogte voorvallen , de cognitie daar over alleen zal ftaan aan den Politicquen Rechter, namentlyk de Hoofd-Officieren en Gerichten in de Heerlykheeden ten platte Lande , voorts de Magiftraaten in de Steeden, dewelke gehouden zullen zyn , zulks de plano en zonder form van Proces, af te doen. en te definiee»

F 3 Twee»

De meening van dit Art. (temt over één met het generale denkbeeld, dat Perfoonen, geen Militair zynde, ofte tot den Militairen itand niet gehorende, aan den Militairen Rechter niet fubjeCt kunnen zyn ; daar* om kan de Militaire Rechter niet competent zyn over een Perfoon , waar van het nog niet beflist is, of hy Militair zy, ja dan neen.

Men heeft nogthans gemeend, dat, om alle langweiligheid voor te komen, de qutestien op dit ftuk reizende , dt plano behoorden te worden afgedaan.