Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. 227

Hiet zyn verbeterd, maar dat het zeVer is, dat dezelve in veele opzigten merkelyk is verloopeu, en zelfs nog dnn-lyks verloopt ; dat daar omtrent geen twyff 1 ian overblyven , wanneer men in confiJeratie neemt, hoe zeer de Rusfen, de Deenen , Z-veden, Hamburgers , Oost-Vriezen en Vlamingen , zelfs zeedert den laatften Oorlog tusfchen Engeland, Vrankryk, Spanje, de Republiek en America, voor al door het varen onzer Kooplieden onder vreemde Vlag , in onzen Koophandel , als het ware , zyn ingetrokken, en voor als nog in de bezitting van denzelven, grootendeels, zyn gebleven : uitwyzende zulks de meenigvuldige Deenfche, Zweedfche en andere Vlaggen, die men alomme in de Middelandfche Zee , in Vrankryk en fchier in alle Zeehavens van Europa vindt: gelyk onder anderen kan blyken uit de Zondfche Lysten van het afgeloopen jaar 1785 , uit welken confteert , dat ih de Zond gepasfeerd en gerepasfeerd zyn de volgende Sche-

2535 Engelfche

2136 Zweedfche

1789 Deenfche

1571 Hollandfche

1358 Pruisfifche

'170 Breemfche .

161 Dantzigfche

114 Rusfifche

110 Roftokfche

70 Lubekfche

66 Keyferlyke

61 Hamburgfche

25 Courlandfche

28 Portugefche

at Franfche

20 Amerikaanfche

Ij Spaanlche, en

4 Vanetiaanfche.

66 61

25 28 at

20

15

4

te zamen 10268 Schepen.

P a

Ter-

Sluiten