Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN ÖORLÖG. ï@f

fueele fchadens aan Kerken en Toórens , die 2 door den tyd meer en meer Subfidien zullen g noodig hebben, en ten andere, dat de waarde der Tiendens in vergelyking van vroeger tyden confiderabel is gereezen, zoo dat zy tegenwoordig veel meer by verkoop zouden gelden als ooit te vooren.

Het zoude nogthands kunnen gebeuren dat de redenen voor of tegen eene verkooping der Tienden bygebragt. op de Tienden in het eene Dorp meerder confideratien verdienden, dan op' die van een ander, en wy vermeenen daarom, dat U Hoog Mog. gevoeglyk aan de prudentie van den Raad van State zouden kunnen overlaaten , by voorvallende gelegenheden , wanneer zich Gegadigdens totTiendens opdoen , zoodanig te handelen , als zy met 's Lands welzyn beltaanbaar zal oordeelen.

Van de Landeryen worden nu en dan eenige j publicq verkogt op eenen voet, die voordeelig, is voor de Financien van de Generaliteit, en wy twyfelen geenzints of de Raad zal daar meede continueeren, zoo dikwyls diergelyke Verkoopingen met hoop van fucces kunnen worden getenteerd.

De Huizen die de Generaliteit als nog bezit j Worden door de Reekenkamer opgenoemd by de meermaal aangehaalde 3 § het eerlie aldaar gemeld is zederd door den Raad verkogt, en het zoude te wenfehen zyn, dat dc Generaliteit zich ook van de overige konde ontdoen, dewyl van alle vaste Goederen de Huizen het. mitilte voordeel aanbrengen: de Reeken¬

kamer flaat wel voor om de Wooningciï van de Predikanten en Schoolmeesters in het Marquizaat van Bergen op Zoom en Vlaanderen, aan de Gemeentens van iedere plaats op convenabele

Con.

en. KaS'

\anit' yen.

(uizet!*

Sluiten