is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2G4

ZAAKEN VAN

&ie Afd Gen. Kas

Clercquen.

• dezelve reeds in den jaare ifjio als ordinaire

• Tractementen zyn betaald.

Dan welke ook de reden moge geweest zyn , waarom men in de oudlte tyden der Republicq een zoodanig Traktement van Generaliteits weege aan Provinciale Clercquen hebbe toegelegd , zoo is het nogthands te verwonderen , dat men daar meede heeft gecontinueerd na het neemen van des Raads Refolutie van den 2.6 Augustus 1670, waar by wierd begreepen , dat deeze Tractementen zouden kunnen gemenageerd worden uit hoofde, dat voorfz. Provinciale Clercquen aangefteld en gefalarieerd worden by de Provinciën refpectivelyk , en geen dienst doen dan aan de Provinciën; want of wel by Uwer Hoog Mog. Refolutie van den 31 December van dat zelfde jaar wierd verdaan, dat de Provinciale Clercq, wiens Provincie prafideerdc, wanneer eenige particuliere Vergaderingen, het zy voor- of namiddag wierden belegd, gehouden zoude zyn zich tegens dien tyd in de Griffie of wel in de Kamer van den Agent te laaien vinden, rot de eindens door de Reekeqkamer opgegeeven, en het. ziph dus liet aanzien, als of door deeze Refolutie de Provinciale Clercquen tot eenige Generaliteits dienst voortaan zouden worden geëmployeerd, zoo heeft echter de voorfz. Refolutie geen effect gefortcerd, en is door de Provinciale Clercquen nimmer eenige dienst gedaan aan [de Generaliteit, maar alleen voor hunne Provinciën.

'Er is dus geene de minde reden, om deezq jaatlykfche toeleg, van hoe weinig belang ze ook weezen mag, by continuatie aan,hun goed te doen, en U Hoog Mog behooren derhalven naar onze gedachten te refolveeren , dat dezelve by het overlyden van de Actueel in dienst zynde zal cesfeeren, en niet meer by hunne Succes? feuren genooten worden.

Ten