is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«o6 ZAAKENVAN

%dt Afd. Gen-Kas,

traitementven den Meer Thefau. tier Getter aal.

Zie de 35 § der MeSuüiie.

i 1

^ ■\ 1 1 %

i

deeze materie aan U Hoog Mog. kunnen vooftlaan, komt hier op neder, om aan den Raad van State, die reeds zoo veel ceconomie in deeze Commisfien betragt heeft , verder over te laaten , by aanhoudendheid toe te zien, dat daar omtrent alle mogelyke menage worde in agt genoomen.

De tweede remarque door de Reekenkamerby het plan van menage van den jaare 1754 aan U Hoog Mog. voorgedraagen, betreft de vermeerdering van het Traktement van den Heere Thefaurier Generaal ter fomma van twee duizend en vyf honderd guldens, die te vooren in tyd van Vrede niet wierd genooten, en voor welkers affchaffing de Kamer in het jaar 1754 advifeerde, om dat het werk van den Raad zeederd de aanftelling van een Stadhouder en Capitein Generaal van de refpective Provinciën , en door den Vrede in 1748 gemaakt, verminderd zynde, alles aldaar {naar haare opinie} zoude kunnen gebragt worden op den ouden voet. De Kamer fchvnt :chter tegenwoordig zoo ftérkniet te inclineeren tot die affchaffing; immers zy advifeert 'er niet roor, maar vergenoegt zich alleen met op te geeven de trapswyze verhooging van het Trac:ement van dien hoogeu Amptenaar, geduurende deeze Eeuw; het welk buiten tvvyfel lanmerkelyk is, doch evenwei aan ons niet te ;root voorkomt van wegens het aanzien en jewigt aan deszelfs Staat verknogt, en waar lan de Inkomften eenigermaaten behooren te veezen geëvenredigd ; hoedanige evenredigttid nogthands niet langer zoude plaats heb>en, wanneer de voorflag van den jaare 1754 vierd gevolgd, vooral zederd dit Traktement vederom is gebragt op den voet, waar op iet voorfz. Ampt tot den jaare 1785 is beleed, en op welken het zelve naar ons in;ien behoort gelaaten te worden.

Of-