Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UA ZAAKEN VAN

ide Afd. Gen. h as.

ger Generaal na de Vrede van Utrecht, en wel in den jaare 1715, niet meer hebben gekost danƒ4600:0:0 'sjaars, doch dat zulks rui geklommen was tot ƒ 13000: o: obehalven nog ƒ 300: o: o ?s jaars voor de Knegt van het Comptoir, en nog een fom van ƒ2400:0:0 's jaars, die aan den Ontfanger Generaal by Uwer Hoog Mog. Refolutie van den 15 Juny 1720 is toegelegd voor zyn extraordinaris moeite, onderhoud van Commifen en adminiftratie der houderfte Penningen zoo lang ze ten profyte van het

Comptoir Generaal zouden komen, cn de Kamer gaf daarom als toen in bedenken om den Raad van State te verzoeken, hier omtrent nieuwe ordres tot meerder menage te willen Rellen.

De Reekenkamer in de 41 § der Memorie van deeze materie fpreekende, geeft aldaar op de veranderingen in dezelve zederd 1707 gemaakt, en de redenen om welke de gemelde kosten van tyd tot tyd zoo zeer zyn verhoogd, en doet vervolgens eenige voorilagen tot menage om« trent fommige van dezelven.

Alvoorcns echter onze gedachten daar over finaal te bepaalen, hadden wy den laatst overleeden Ontfanger Generaal der Unie verzogt ons tc dienen van zyne confideratien op het vooritel van de Generaliteits Reekcukamer, en daar by telfens te advifeeren of ook eenige verdere me. nage in de adminiltratie van zyn Comptoir geïntroduceerd zoude kunnen worden , aan welk verzoek welgemelde Ontfanger Generaal had voldaan by eene Memorie hier nevens gevoegd fub Litt. K.

Volgens de Memorie van dcRcekenkamer zoude de in te voeren menage dienen te gaan zoo over dc Inkom Ren van den Ontfanger Generaal zelve, als over de Bediendens tot deszelfs XJomptoir gehoorende.

Met

Sluiten