Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. 2a5

prèï ter heeler Blad gebragt kunnen worden , en bevonden dac op eene zyde van 32 Reguls ter heeler Blad, en 36 k 40 Letters op eene Regul, vyf blad gebragc kan worden, door welke manier van declareeren (en dit kan als een proef op de fom geconlidereert worden) de naarftigfte Clercquen van den Griffier , zig ter nauwer nood een inkoomen kunnen bezorgen, evenreedig aan dat van de Clercquen van den Heer Raadpensionaris van Holland.

Op deeze wyze heeft men tragten te voldoen aan een Reglement, zonder behoorlyk onderzoek in de Wereld gebracht, in een tyd dat de Levenswys, voorzeeker de helft van de teegenwoordige kostte, en de Leevensmiddelen gewis twee derde beeter koop waren. Deeze Regul word als een fraaie wet, zeedert onheuchelyke tyden in het Comp< toir van den Griffier gevolgt; en kan den Ondergeteekende gerust verzeekeren, dat by zyn tyd geduurende byna 60 jaaren, noch by die van zyn Oom meer dan 60 jaaren, noch by die van zyn Grootvader, noch by die van zyn Oud-Oom, die allen den post van Griffier niet zonder betuigingen van het genoegen van haar Hoog Mog. bekleed hebben, geen nieuwigheden daar omtrent zyn ingevoerd. Welke verandering men dan ook in de manier van declareeren wil maken, is den Griffier als een ecrlyk Man verplicht te declareeren, dat indien men in de prys der Schryfloonen eenige vermin, dering wilde introduceeren, hy voor zyne Clercquen , die dikwyls in drukke tyden als Slaven dag en nagt moeten werken , niet gaarne meer verantwoordelyk

zou.

Sluiten