is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Engelfchen, het by Tra&aaten beloofd, onderftand van zes duizend man te geeven. Nu openbaarde het Franfche Hof zyn zo lange bewimpelde voorneemens, en zeide de Kroonen Engeland en Hongaryën tevens opentlyk den oorlog aan. — De Koning van Pruisfen verbrak rneede zyne eerstgemaakte vreede door in Boheemen te vallen, en de Stad Praag te vermeesteren maar wierd welhaast door den Prins karel van lotteringen daar uit verdreven en verloor nog daarenboven geheel Opper Silefien , 't welk devrugt van zyne gemaakte Vreede geweest ware, deeze gelukkige voortgang van verdediging deed het verbond van IVarfchauw gebooren worden, dat in den jaare'1745. door den Gezant van onzen Staat, de Heer cal koen, tusfchen ons, Engeland, Hongaryën en Poolen, getroffen werd. Na het welke de zaaken der Hongaarfche Koninginne nog meer-ten besten keerden, door den dood van den door Frankryk opgeworpenen Keizer, die in hetzelfde jaar. overleed, 't geen gelegenheid gaf dat haar'gemaal de Groot Hertog van Toscaanen, onder den naam van franciscus I. tot Keizer verheven werd, hierop volgde een verbond tusfchen Grootbrittanniey,, Saxen en Hongaryën, na 't welke de Vreede tusfchen deeze twee Mogendheden nog in het zelfde jaar voltrokken werd. Nu waren j de Franfchen nog de algemeene Vyanden, \ zy behaalden eene aanmerkelyke zeege by Fontenoi en drongen al meer en meer tot op [ de Grenzen van den Staat in, zelfs waren hunne wapens zo voorfpoedig, dat ze, in den , F % jaare

Noodzaakt onzenSraat 0111 Engeland hulptroupen te zenden. Vrankryk ve; klaart opentlyk den oorlog aan Engeland en Hongaryën

Pruisfen valt andermaal in Bohemen.

Maar

wordt ver.

dieeven.

Verhond

van War-

fchauwAo.

1745-

De opgeworpenKeizer Karel VII. derft. De Gemaal van Maria Fh refia ter» Keiler /erheven. iTrede tuschen Engeland,saxen en ili.ngayen.

De Franchen winlencenflag