is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandeling over de droomen en slaapwandelaaren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

214- over 't verband tusschen ziel en

bleef byna altoos in het bed, en kreeg toevallen van leden-verftyving, zonder dat eenig kentéken dezelve vóóraf aanduidde, alte uuren van den dag zonder onderfcheid. Zes of zeven minuuten lang bleef zy onbeweeglyk, en behieldt de houding, die men haar gaf, zoo fiegts het zwaarte-punt des gantfchen lighaams onderfteund wierdt. Hierop leunde zy op haare armen, even als of zy uit een' diepen flaap ontwaakte, hief enrigttezigin haar bed overend. Alsdan verrigtte zy een half uur lang alles, wat iemand al waakende en by zyne regte kennis zynde niet gedaan zoude hebben. Eén en. keld voorbeeld van 't geen zig by eene verheffing opdeedt, zal toereikend zyn, om 'er eenig denkbeeld van te geeven. Ik bezogt haar, zegt Sauvages, den negenden April, 's morgens ten tien uuren; in het begin des toevals verhaalde zy de droomen,die zy den voorigen nagt gehad had, in welke zy zig vrolyk fcheen gemaakt te hebben 'over eenige vrouwen in dit ziekenhuis. Zy duidde dezelve uit met zulke "belachgelyke naamen, dat ik my niet onthouden kon van 'er over te lachgen.

Hier-