is toegevoegd aan uw favorieten.

De zeetriumph der Bataafsche vryheid, op Doggersbank. Bevochten [...] 1781.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NA- BERICHT.

meinfclien en Bataaffchen ftijl, onder den achtbaren naam van Hee~ ren Vaderen, eerbiedig.

Daar na , mijne onaffcheidelijke hoogachting voor het huis van Oranje , voor welker Ere en naar mijn inzien zo nodige lleun voor het welzyn des Lands, met en benevens de Eendracht en het oppergezag der Souverainen, ik altoos, zonder eenige vleijerij , mijne eerbied aan den dag gelegd heb.

Wijders heb ik die ronde vrijheid die de kunst billijk word toegedaan, als zij voor het Vaderland fpreekt, vrijmoedig gebruikt, zo als ik denk dat een hartig en Eendrachtlievend Burger betaamt; laatende aan een ander ook vrij om zo hij anders mogt denken, met mij te verfchillen; mids hij op een betaaintijke wijze, overeenkomllig met den Eerbied die men den Souverain en den Prince billijk verfchuldigt is, zijne kunst betrachte; niet twijfelende of de Befcheidenheid zal mijne zuivre Eendrachtlievende penne niet weigeren, het geen iemand anders voor zich zelve begeert.

Wat nu betreft de vrijheid die ik gebruikt heb, om de Gal/icismi, of andere konstwoorden, te behouden, daar dezelve in Scheepstermen of andere algemeen gebruiklijke konstuitdrtikkingen te pasfe kwamen, deze zal men gunstlijk gelieven in te febikken, nademaal zij, naar mijn inzien, veel tot de verftaanbaarheid en de eigenaartigheid toebrengen; en niet dan met zeer veel moeite en onverftaanbaarheid vertolkt kunnen worden.

Op dezelve wijze verzoek ik infchiklijkheid wegens de overgebleven feilen , die, hoe naauwkeurig men ook zij .altoos influipen; ia alfchoon men ze tracht te vermijden, nogthans bij fommigen voor feilen gehouden worden; om dat men het tot heden in onze tale niet algemeen , eens is : dus zullen 'er Mannelijke , Vrouwlijke en Onzijdige woorden voorkomen, die bij de zulken die zich alleen aan de Lijst van kluit en hoogstraten houden, voor grove feilen worden aangezien: doch de zulken die ook pieterson bezigen, zullen ontdekken dat wij ook dezen geraadGg 2 pleegd