is toegevoegd aan uw favorieten.

Werken van de Maetschappy der Nederlandsche letterkunde te Leyden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Pieter Mr-YERte Amfterdam , op den ióden van Bloeimaand dezes Jaars 178.1, overleden.

Ses Heeren , in de daad , wier kundigheden in verfcheide takken van geleerdheid en befchavende wetenfchappen ; wier beminlyke hoedanigheden , en zonderlinge bekwaamheden , ieder in den Post, waarin hy gefield was; hunnen roem zoo wel gevestigd hebben , dat wy het melden hunner namen genoeg achten.

Wyders heeft de Maatfchappy te berichten , dat zy de volgende Heeren tot Leden verkozen heeft : te weten

Op den 26ften van Lentemaand des Jaars 1779. DenWel-Ed. Hoog Gel. Heer Hendrik Albert Schultens , Profes for in de Oosterfcbe Talen en de Joodfcbe Oudbeden , aan de Univerfitcit te Leyden.

Op den sden van Slachtmaand des zeiven Jaars 1779. Den Hoog - Eerw. Hoog Geleerden Heer , Carolus Boers , Tkol. Doctor en Profesfor aan 'i Lands Univerfteit en Opperregent van bet Staten Collegie te Leyden.

Op den 1 iden van Hooimaand des Jaars 1780.

Den Wel-Eerw. Heer Lambertus van Bolhuis, * Predikant te Ooftwold in den Oldambte.

Den Wel-Ed. Geftr Heer Mr. Gerhard Dumbar, Sekretaris der Stad Deventer, Lid van bet Provinciale Utrecbt-

fcbe