Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I X 1 E I ï I N Ci 11

het ABC 't welk men voor af regt moet kennen , zal men andere wysgerige wetenfehappen voor zich zelf met eenige vrugt kunnen beoeffenen ; want gelyk men door de kennis van de byzondere eigenfchappen der Letteren in haat is , om te komen tot eene kunstige fa«ïehvoeging en fchikking derzelven, in voegen daar uit lettergrcepen , woorden en eindelyk een gandfche zin en redeneering gevormd word, alzo is het ook met onze aangenaame wétenfchap gelegen; vermits men door dezelve, kennis van den aart en gefteldheid van ieder afzonderlyk Deel of Zelfftandigheid der Stöffelykc Wereld, namendlyk van'tHeel-al verkrygd.—Ieder dezer byzondere Zelffiandigheden kan men, als 't ware, aanmerken als zo veele byzondere Letters, van welke een ieder hare byzondere eigenaartige eigenfehap bezit, uit dewelke het groot Boek der Natuur te famengefleid is ; deze Letters dan door de grondbeginzelen der Pi-oefondervindelyke Natuurkunde , in derzelver aart eens wel bekend geworden zynde , zal men zich genoegzaam toebereid en bekwaam vinden, om in het groot Natuurboek met een goed gevolg te lezen. Dog laten wy voortgaan ten einde aan uw verzoek , zo veel my doenlyk , te voldoen ; dan, hoe zeer myne aangeborc geneigtheid {trekt myne vrienden, ja myn' evenmensch wie hy ook moge wezen, zoo veel in my is , dienst te doen, zo moet ik u eg'tcr

OU"

Sluiten