Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kracht Ï>e r StoïdieIBk.' 823

Ver , Koper en Yzer veel gemaklyker met fterk Water dan met Vitriool zuur ontbinden. Wesïialven , alfchoon men de Zuuren , en andere ziltige Vloeiftoffen over 't algemeen als fmeltvogten van de Metalen kan befchouwen , zo is het egter waar , dat het eene foort van Lichaam zyn eigen bekwaam fmeltvogt onderfcheiden heeft , van dat van een ander foort van Lichaam ; dit zal ik tragten nader op tc helderen.

Niet tegenftaande het Zilver in Sterkwater zich zeer wel laat ontbinden en met het zelve vereenigèn ,. kan nogtans met waarheid gezegd worden , dat zodanige onderlinge verbintenis nog groter bevonden word , tusfehen Koper , en het gemelde fmeltvogt; hier van zal men zich konnen overtuigen, wanneer men in eene ontbinding van Zilver met herk water een Plaatje Rood Koper fteekt , want, dan zal men aanftonds het Zilver, 't welk met het fterk water op een onzigtbare wyze tot hier toe vereenigd was , en deze twee byzondere zelfhandigheden tich onder de gedaante van een enkel Lichaam zich vertonende, in de vorm van een Poeder op den Bodem van het glas zien nederploffen, of zich losjes aan de oppervlakte van het koper hegten , om dat de Deeltjes van het Sterk water , welke met de zilverdelen verenigd zyn, het zelve loslaten , cn zich liever met die van het Koper vermengen , ten blykc dat dezelve

Sluiten