is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de kennisse der natuurlyke wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

424 Over de Zwaarte - kracht

nogtans groot genoeg om de waarheid der zake tegen alle wederfpraak te kunnen bevestigen. Deze proeven kond gy naarzien in de natuurk. Verhand, tAmJlerdam hy Houttuin uitgegeven, V. Deel Bladz. 404. Het verfchil van zwaarte, zegg' ik, is dan zo gering, dat men dezelve niet dan op aanmerkelyke verfchillende diepten , en hoogten kan bemerken ; en dit is de reden -waarom wy dit verfchil , op de zeer geringe verfchillende hoogten , in welke wy leven , en verkeeren, in geenen deelen befpeuren ; daarom moeten wy een pond gewigt op een hoog bovenvertrek onzer woninge, van gelyke zwaarte bevinden , als in een beneden vertrek of kelder.

Men bewysd door onlochenbare wiskundige betogingen, dat de vermindering, en toeneming der zwaarte gefchied, in de omgekeerde reden van de vierkanten der afflanden van het middenpuntder Aarde; dat is, op een dubbele groter afhand, is de zwaarte viermaal minder geworden ; dus zou by voorb., een gewigt , 't welk op de oppervlakte der Aarde liggende , en alzo één halve aardkloots middenlyn boven het middenpunt verheven zynde , en het welk 3600 ponden weegd , niet meerder dan 900 ponden zwaar bevonden worden, indien men het zelve konde wegen, op een afhand van het middenpunt der Aarde , gelyk aan twee halve Aardkloots middenlynen; want, een afhand van 2 is het vierkant daar van gelyk 4 ; dus haat 4

tot