Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Lichamen. 497

ogenblik uit een vengfter los gelaten , ze beide even ras beneden kwamen?

M. Het wonderfpreukige van het geene ik zegge, zal ogenbjiklyk verdwynen , na dat ik de laak omftandigcr verklaard zal hebben.

Stellen wy, dat de twee voorzeide lichamen,1 in hunne oorfprongkelyke hofdeeltjes zyn verdeeld , zodanig dat Z2 tot een onbegrypelykc fynte en ontastbaar poeder gebragd, en ontbonden zyn; dan is het waar, dat ieder hofje met gelyke krachten naar de Aarde getrokken , dat is, naar het gemene zwaartepunt geneigd word, gevolglyk zullen dezelve alle gelyktydig beneden moeten komen; want, ieder hofdeeltje word maar alleenlyk en afzonderlyk , door eene gelyke kracht van de hofdeelen der Aarde aangetrokken ; dat is , om het zo eens uit te drukken, hof tegen hof. •

Deze waarheid blyfd even onveranderlyk in welke om handigheden de hofdeelen ook mogen geheld zyn ; 't zy dezelve ieder op zichzelfs zyn, of dat ze te famen vereenigd , eenen klomp van' een taarlingfche duim, voet, of van eenige andere grootte uitmaken, nademaal hunne vergaring en famenvoeging aan de neigende kracht geen vermindering noch vermeerdering aanbrengd : hierin ligd ten klaarden opgefloten , dat een grote ftofklomp niet fchielyker beneden kan komen, dan een ander, van minder grootte. I. Deel. Gg In-

Sluiten