Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in 't Algemeen. 17

zulke begrippen vast geweest, dan zou ik een zo langen tyd de werken van myn en geduchten. Schepper , als een onbedagtzamen, geenzins zo oppervlakkig befchouwd *en gadegeflagen hebben ; des mag ik my gelukkig achten , my door minzame verkeering van liefhebberen en kundige luiden in wetenfchappen, door hunne onderrigtingen , tot andere en voor my heilzamer gedagten overgebragt te zien: inzonderheid ben ik uit dezen verachtelyken en vruchteloofen flaap, als 't ware opgewekt , door het lezen van den Katechismus der Natuur van den eerwaardigen Heer Mart in et, zo als ik u meermalen gezegd hebbe. : En wyders heeft het gene gy , gedurende onze byeenkomften , zo bereidvaardig ais vriendelyk van tyd tot tyd hebt gelieven mede te deelen , my van het wezenlyk nut en-vermaak, 't welk uit de beoeffening der wetenfchappen in 't gemeen, en vooral die der Natuurkunde in 't

byzonder, ten vollen overtuigd.

Thans begin ik waarlyk alle voorwerpen buiten my met gandsch andere oogen te befchou* wen dan .voorheen; — yerfiandelyke oogen, die verkregen worden door beoeffening van 't natuurlyk verftand,. met opzicht tot de Schepzelen builen ons; —h Oogen nog eens, wier gezicht wyder draagd, dan het uiterlyke Zintuig van 't Gezicht doen, en uitwerken kan. i Hoe is het mogelyk (dus redeneer' ik nu) B dat

Sluiten