Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Uurwerken. z2s

zal na verloop van eenigen tyd merkelyk worden, invoegen men dezelve door waarneemingen zal konnen ontdekken , gelyk de ondervinding zulks de natuurkundigen geleerd heeft.

L. Volgens uwe gezegden , moet dan een uurwerk, hoe kondig en net hetzelve ook bewerkt zy, egter door de verandering van hitte en koude des dampkrings agteruit, of vooruit loopen ; namenlyk, des fomers langzamer als des 'winters. , Maar ik moet hier eene aanmerking

maken : te weeten , ik meen wel ondervonden te hebben, dat myn horologie wel eens fomers fchielyker loopt dan des winters.

M. Al het geen ik u heb voorgefteld, is m die vooronderftelling, dat het umwerk volgens de firikfte regelen, welke de Uurwerk - makerskotfst

immer voorfchryfd , vervaardigd zy. £>an

wel is waar , dat de raeefle uurwerken ter onderzoek van des kundigen gebragt wordende, den waaren toets in alle opzicht niet kunnen urt-

flaan. ■ Ik kan, noch zal u zulks met too-

nen; doch het gene gy wegens uw uurwerk my zo even geliefd te zeggen waargenomen te hebben . fchryf ik aan de onnauwkeurigheid van hetzelve toe; namenlyk, omdat naar myne gedagten, waarfchynlyk de raderwerken niet nauwkeurig genoeg gemaakt zyn , om te kannen zagt loopen zonder olie of fmeer , welke door de koude verdikt, en dus het uurwerk doet vertragen, of door de hitte vloeibaar word, en het uurwerk H- DeiL P tier

Sluiten