Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22(5 De Slingers

hier door gelegenheid geeft om rasfer te loopen. Dit laatfte middel is doorgaans de

toevlugt werwaards • men zich begeeft, als men het werk niet met behoorlyke nauwkeurigheid gemaakt te zyn, bevind: men tragt dan namenlyk, de wryving door de ongeregelde omwentelingen van rad en rondzel veroorzaakt, te verbeteren ; maar in de daad gebrekkig. —— Een goed werk moet zonder de mirifte ftooting, en gelyk men doorgaans zegd altyd koud, dut is, zonder wryving loopen. — Zulk een uurwerk behoefd geen olie of fmeer: ■ ■ Edoch nademaal alle ftofFelyke zclfftandigheden aan flyting onderhevig zyn, is inen egter fomtyds wel eens te raden geworden eenige olie tusfehen het loopend werk in te brengen , egter in zulk eene geringe hoeveelheid, dat, alfchoon dezelve door de koude verdikt , zy nogtans door de bèweeging der raderen zagt en leedig gehouden kan worden.

Uit het bygebragte kunt gy dan wel bezeffen , dat de waarneeming wegens uw uurwerk , geene inbreuk op het voorig gezegde immer kan ma- :

ken. Een uurwerk moet, wanneer de lengte

van zynen flinger door warmte of hitte ver- ] lengd word, ook daarom langzamer, en door dc koude inkrimpende en verkortende, ra&fer loopen. —— Aangezien een uurwerk aan deze natuurlyke werkinge altoos is blootgefteld, en men | egter in zommige gevallen genoodzaakt zy, om uurwerken, welke eenen zeer geruimen tyd zonder

Sluiten