is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de kennisse der natuurlyke wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de Schuine Vermogens. s:1,] dere zydelings, van de rechtenaar dc linkerhand. De waarde van beide die krachten , kan men op die. wyze ontdekken als wy by de,befchouwing

van (Fig. 49.) geleerd hebben. Namenlyk,

men laat uit B het getrokken punt, de loodlyn BD vallen; en hier op dc loodlyn cC, welke het punt C bepaald, dat is, de lengte van dc km BG, die Wy gefield hebben als de waarde, cn de flreek van werking des bedoelde fchuin Vermogsns; dan zal het Vermogen van deszelfs volle kracht niet meer op het punt B beneden, dan de waarde van de lyn Be, terwyl dat gedeelte, waar mede het naar de linkerhand zydeliugsch werkt, is als de lyn Cc; dat is , de rechtftreekfche kracht ftaat tot de zydelmgfchc, als de lyn B c ftaat tot C c. L. Dit is overeeukomftig met de» {op bl. 219.) -

betoogden Regel. Schoon ik nu dit al toe-

ftem, is my egter noch niet de waarde bekend geworden van gemelde lynen Been cC , gcvolglyk de kracht, welke het fchuin Vermogen B C op den wedertrekkende kracht van BA uitöeffend. M. Straks zult ge zulks wel ontdekken. ——

Laat my in myne redeneering voortgaan.

Op gelyke wyze beredeneer ik de Zaak omtrend

het ander Vermogen BE. Uit het punt

e tot aan E, de loodlyn eE opgerigt hebbende , zal deze de lengte van de lyn BE, of waarde van het geheel fchuin Vermogen bepaalen; terwyl dc loodlyn Be , als de rechtftreekfche , en e E als de zydelingfche kracht zal zyn. — By aldien wy P 5 nu