is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de kennisse der natuurlyke wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23°" Over de Schuine Vermocens.

wigtig tegens elkander ook zydelings trekken ; dat is , zo veel als BC het punt B naar de linkerhand toe trekt, zoo veel ook moet BE, dat punt naar de rechtehand pogen te doen bewegen.

L. Ik bcgiyp de waarheid hier van. —- Indien dit geen plaats had, dan zou B meer naar

d'eene, dan d'andere zyde getrokken worden. !

Maar heeft het bedoelde evenwigt nu hier plaats ?

M. Ja toch. —~— Wy hebben zo even gezien , dat de zydelingfche wei king van het Vermogen BC, is als de waarde van de lyn c C ; en van

het ander BE, als de lyn e E. • Deze twee

lynen zyn onderling aan elkander gelyk.

Zulks is blykbaar, uit het geen men by de Wiskunftenaren betoogd kan vinden, Plet is namenlyk eene bewezen waarheid , dat een Raam , by voorb. B C D E , door deszelfs Diagonaal B D, in twee even gelyke Driehoeken B C D, en BED, of midden door gedeeld word. Wyders is het mede eene Wiskundige waarheid, dat, wegens de gelykheid der Driehoeken, de lynen , welke loodlynig uit dc hoeken E en C op de lyn BD getrokken worden, even lang

zyn. Dit dan onbetwistbaar zynde, is het

mede zeker , dat de zydelingfche trekking der Vermogens B C en B E , onderling gelyk moeten

zyn. . Deze werking gevoegd by die langs

BD , zo blykt, dat 'er een evenwigt ftand grypt tusfehen de drie trekkende Vermogens; 't geen te bewyzen wis-

Laa-