is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de kennisse der natuurlyke wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23-3 Over de ScatHWt Vermogens.

pnnt B doen , ten einde evenwigtig tc trekken tegens BA, kan vertegenwoordigd worden docf dc lyn B D.

L, Wy hebben zulks zo even bewezen gezien.

M. Derhalven moet de lengte B D ook gelyk zyn aan de lyn BA ; en gevolglyk de waarde van het Vermogen B A verbeelden ; dat is BD is ais het rechtflreekich Vermogen.

L. Ja toch.

M. De lyn 13 C verbeeld het eene fchuin Vermogen , en is in de:elvde fircek gerigt werwaards

dat Vermogen wei kt. — Derhalven blykt,

dat twee zyde van den bedoelde Driehoek B C D, gelyk zyn aan de waarde , en gerigt in de ftreek van werking dier Vermogens.

L. Dat is waarheid. B D is als het rechtftreekfch ; en B C , als het eene fchuin Vermogen. — Nu dc derde zyde CD?

M. Deze is ook gelyk aan de waarde, en richting van het derde Ve.mogen: Zulks is

zichtbaar , uit de hoedanigheid van het Raam BC D E ; welks tegenoverltaande zyde altyd even groot zyn , hoedanig ook de figuur moge wezen. Uit dien hoofde is de lyn CD, of de derde zyde van den bewusten Driehoek, gelyk aan BE, en derhalven ook gelyk aan het derde Vermogen.

L. Het is zo. Edoch de richting van

deze lyn moet ook gelyk zyn aan de richting of werkftreek van het Vermogen BE.

AI. Dit heeft hier ook plaats j dewyl de tegenover-