is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de kennisse der natuurlyke wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de Schuine Vermogens. 239

eveiftaande zyde van een Raam aan elkander evenwvdig zyn ; weshalven C D evenwydig is aan B E ; en uit hoofde dezer gelykwydigheid is de richting van die lyn dezelvde, met die van B E. L, Ik ben voldaan.

M. Dit Voorflel zal u mogelyk van weinig aanbelang toefchynen ; dan hetzelve kan ten grondüage gehouden worden voor eenen algemeenen Regel , volgens welke men het evenwigt niet flegts tusfehen 3 ; maar ook 4 of meer Vermogens , op een zelvde punt in afzonderlyke flreeklynen werkende, zonder veel omflags zal konnen

ontdekken. Dit nu is het geen ik (na het

reeds betoogde te hebben voorgefleld) u nog moet

leeren. Laaten wy daartoe overgaan.

Regel. ,, Een lyn, welkers waarde , en richting zy ais die van zeker rechtflreekfch Vermogen, bekend gegeven zynde, kan men door ,, een Diiehoek naar believen daarop te trekken, de waarde ontdekken van twee andere , doch fchuin werkende Vermogens , welke te famen in evenwigt zullen zyn , met het rechtftreekfch Vermogen, en vertegenwoordigd kunnen wör,, den , door de twee zyden van den gemaakten ,, Driehoek.

By voorb. (PI. IV. Fig. 54.) Zo B D de gegeven Lyn is , en gelyk aan de bekende waarde van zeker rechtflreekfch Vermogen , welke het punt B , van B naar A moet trekken ; en gevraagd tterd naar tv/se andere Vermogens , welke in

lchuio?