is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de kennisse der natuurlyke wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

240 Over de Schuine Vermogens.

fchuine flrecklynen op dat punt aan de tegenover-gefielde zyde moeten werken ; kan men het gezogte (zegdde Regel) ontdekken , als men op de gegeven lyn BD, den Driehoek BCD naar believen trekt. De twee zyden BC en CD,

zuilen zyn , als de waarde der twee fchuine Vermogens , en in dezelvde flreek gerigt: weshalven men uit het punt B de lyn B E , evenwydig aan CD trekkende; en de bekende lyn BD, van B naar A verlengende, een Vermogen zo groot, als dé bekende waarde van de lyn B D evenwigtig zal bevinden te wei ken met twee fchuine Vermogens , waarvan d'eene zo groot moet genomen worden , als de lengte van de eene zyde BC des gemaakten Driehoeks en in deze ftreek werkende; wyders het ander als de andere zyde CD, en werkende aan de hieraan evenwydige ftreek BE. ; L. De waarheid van dezen Regel behoefd geen

bewys. Egter moet ik betuigen , my daar

door noch niet in Haat te bevinden, om (fchoon de waarde van de lyn BD my bekend is) die vau dc twee overige zyden van den willekeurig gemaakten Driehoek te konnen vinden. —— Ik bezef wel, dat zo veel als de zyde B C grooter is , als CD, men het eene fchuine Vermogen grooter moeten neemen , dan het ander; - Doch hoe zal zulks nu in getallen konnen berekend worden ?

M. Zeer gemakkelyk door de Driehoeks-meeting; maar dit kan ik u, by gebrek van genoegzame kennis der wiskundige gronden, niet metvet-