is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de kennisse der natuurlyke wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pp ingedompelde' Lichamen. 225

is liet, dat de Natuurkundigen dezelve onverfchil-

lig veeltyds gebruiken : want zo de foortelyke Zwaarte van Kwik ftaat tot die van Water, als 14 tot 1 . aho is ook de verhouding der digt beden ; - dewyl de Kwik 1 1 maal digter is, dan Water. De Lichamen van gelyke digtbeden, en dus van gelyke foor elykc Zwaarte , noemd men dm diezelvde reden gelykjowtige Lichamen (Corpora Homogen ca. )

L. Eigénaartïg. —— Dc Lichamen , welke van gelyke digtheid zyn , zyn ook van gelyke famenftelling der deelen ; gevolgiyk van gelyke foortelyke Zwaarte, en dus van gelyke luort.

M. Maar by aidien de'Klompen niet van hetzelvde fooit; of van gelyk'e digtheid zyn , noemd men ze ongelykfoortige Lichamen ( Corpora Heterogenea.)

Dus verre het geen ik u te verklaren had nopens de betekenis van foortelyke Zwaarte ; - digtheid ; en der beuaminge van gelykfoortige, en öbgelykfoortige Lichamen.

Nu zal ik treden tot dc ontvouwing van dc persing eener Vloeiftoffe op ingedompelde Licha.mcn,

De Vloeiftoffen persfen naar alle mogclykd richting met gelyke kracht , en altoos naar evenredigheid van de hoogte of diepte boven het gedrukte punt.

L. Gewisfelyk. - Met die kracht, waarmede een Vloeiftof van boven nederwaards perft, is dezelve ook werkiaam van onder opwaards; Zydeliugi,

V. Deel. . 1 P ï*