is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de kennisse der natuurlyke wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER HFLLENDE GR6NDVLAKÈEI?. ..

j, heid verkregen hebben , gelyk aan die, waarmede hetzHve bezield zonde geworden zyn t ,, na de loodlynige hoogte of Val van het hellend ,, Vlak te hebben doorioopen. "

L, Buiten bedenking. — Gy hebt by de Leer der Beweeging deze waarheid betoogd, —— Het Verval van den hellende grond, is geëvenredigd aan de fnelheid, welke het Lichaam moet verkrvgen , na de lengte van het Vlak te hebben afgeloopen ; - hoe grooter het Verval is, hoe ftylcr het Vlak, over zulks, hoe fnelier het Lichaam zal neder-rollen.

M. Als men uit het hoogfte punt A van zekere hellende grond eene lyn Ad, evenwydig aan den Gezicht-einder trekt, en hieiuit recht boven het laagfte punt D der Hellinge, een loodlyn Dd laat vallen; dan kan deze lyn , even zo wel voor dc hoogte des Hellend Vlaks gehouden worden , als de Lyn A B ; en alles wat betrekkelyk het laaftgenoemde gezegd is , ook aan de eerfte toegeëigend worden ; want beide deze lynen zyn even lang, om dat de lynen Ad en BD evenwydig aan elkaa* der zyn<

L. Wiskunfrig waar. L De Lynen Dd en A B j' kunnen onverfchillig d'eeue voor den andere genomen worden.

M. Gelykerwys de fnelheid van een lichaam in het laagfte punt 1) van het hellend Vlak zal zyn, even ais die hetzelve zou verkrygen, na uit de loodlynige hoogte A B of dD gevallen te zyn ; ajzo pojj F 2 aal